به گزارش ده‌نگی بانه‌وره: همان‌طور در اطلاعیه‌ای اعلام شد؛ در آستانه فرارسیدن نوروز ۹۵ و سال نو ایرانی، جوانان و خیل مردم شهر بانه‌وره در حرکتی خودجوش  و شایان ذکر، خیابان‌ها و سطح شهر را پاکسازی نمودند تا هدیه‌ای زیبا و تحفه‌ای دلنشین از برای مسافران و گردشگران نوروزی باشد.

این جوانان همچون پاکبانان نارنجی‌پوش، خیابان‌ها و سطح شهر بانه‌وره را پاک و آشغال‌زدایی نمودند تا با آمدن میهمانان نوروزی چهره‌ای زیباتر به آنها اهداء نمایند. در این روز خیل مردم می‌خواهند هم‌چون پاکبانان نارنجی‌پوش شهر، به پیشرفت شهر خویش یاری نمودند.

 این حرکت خودجوش توسط دو جوان خوش‌فکر ارشاد فتح‌اللهی و شعیب محمدی مطرح گشته و شهرداری بانه‌وره نیز در آن همکاری نموده‌است. در این حرکت بیش از ۴۰ نفر از جوانان، چندی شوراهای شهر و چند تن از کارکنان شهرداری، به همت و تلاش بی‌وقفه و دست‌دردست‌هم تمامی خیابان‌های اصلی آسفالت‌شده و بخشی از زباله‌های اطراف خیابان‌ها را پاک نمودند.

تزیینی

گزارش تصویری: اسماعیل شریفی

تزیینی

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد

در حرکتی خودجوش؛ خیابان‌های سطح شهر بانه‌وره توسط خیل مردم پاکسازی شد